top of page
Algemene voorwaarden

1. De sessies hebben een duur van 60 minuten.

 

2. De cliënt betaalt aan de therapeut een bedrag per sessie. Het bedrag wordt vooraf door de therapeut en de cliënt overeengekomen en direct of binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald.

 

3. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut, counselor of coach kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

 

4. De therapeut houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

 

5. De therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

6. Deelname is op eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

 

7. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

a) Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de

    psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;

b) Cliënt geeft aan dat hij de psychotherapie / counseling / coaching wil beëindigen;

c) Cliënt stuurt de therapeut, counselor of coach een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de

overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;

d) De therapeut, counselor of coach stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de

overeenkomst is beëindigd. Dit doet de therapeut, counselor of coach alleen wanneer:

- Cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van

de therapeut, counselor of coach;

- Cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk

opgestelde behandelplan;

- Cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze

behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt

tussen de cliënt en de therapeut;

- De therapeut van mening is dat in verband met de problematiek

van de cliënt en de competentie van de therapeut, counselor of coach, de therapeut,

counselor of coach niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan

de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

bottom of page